دو لایحه مهم این روزهای کشور باید شامل چه نگاه و الزاماتی باشد

سیدمصطفی هاشمی‌طبا؛ فعال سیاسی: مجلس یازدهم این روزها در انتظار برنامه هفتم است تا کار بررسی بودجه را آغاز کند. فارغ از این تقسیم‌بندی بودجه‌ای و برنامه‌ای مجلس،شرایط کشور در وضعیتی است که باید به محتوای برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ نگاه ویژه‌ای داشت.

جای تاسف است که در سال گذشـته بودجه برای یک وضعیت معمولی بسته شده بود و مساله تحریم‌ها همانطور که در نــگاه و رویکرد دولت اهمیتی ندارد از اســاس دیده نشد. از این جهت به نظر می‌رسد لازم است تا به این سوال پاسخ دهیم که دو لایحه مهم این روزهای کشور باید شامل چه نگاه و الزاماتی باشد.

در گام نخست؛ مساله تحریم‌ها نباید انکار شود. انکار اینکه ما در شــرایط تحریمی هســتیم، قوت دور زدن یا شکست آن را بــه ما نمی‌دهد، از این جهت باید با واقع‌بینی بودجه و برنامه را در این شرایط تدوین کرد، به‌خصوص بودجه که بیش از برنامه متاثر از این مساله خواهد بود. بودجه‌نویسی چارچوب مشخصی دارد اما وضعیت اقتصادی فعلی باید به شــکلی باشد که به مقوله تحریم به چشم یک مولفه موجود نگاه و برنامه‌ریزی‌ها و در رأس آن دخل‌وخرج کشور را بر این اساس تنظیم کند.بودجه ۱۴۰۲ باید بر این محور تدوین شود که ما در یک وضعیت تورمی ویژه قرار داریم. از این جهت ســقف درآمدها نباید با نگاه خوش‌بینانه بسته شود. مساله فروش نفت و وصول درآمدهــای مالیاتی باید با واقعبینی در نظر گرفته شده و براساس این واقع‌بینی نیز هزینه‌ها در نظر گرفته شود. در مورد برنامه اما موضوع تا اندازه‌ای متفاوت است. برنامه چارچوب کلی است و باید به مسائل و مشکلات کلان توجه کرد. بارها در این ایام درباره مساله از دست رفتن یاران هشدار داده‌ام، از این جهت تدوین‌کنندگان و بررســی‌کنندگان لایحه برنامه هفتم باید به‌درستی نیازها برای حفاظت و حفظ ایران را تشخیص دهد. متاسفانه بعضا در تشخیص اینکه چه مواردی دربودجه و چه مواردی در برنامه باید لحاظ شود، تداخل فهم به وجود می‌آید. این در حالی است که برخی مسائل از اساس در برنامه جایی ندارند و در نگاه بودجه‌ریزی یک ســاله باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. به‌طور مثال، مســائل دفاعی موضوعی از این دســت است. مساله بودجه‌های دفاعی باید باجلب نظر و دیدگاه اهالی فن در این زمینه در بودجه مورد توجه باشد. همه توافق داریم که موشک می‌تواند یک سپر دفاعی استراتژیک برای پیشگیری از حمله دشمن باشد اما تکلیف حفاظت از منابع طبیعی ما چه می‌شــود؟ منابع آب کشور در وضعیت بحرانی اســت و در موضوع برنامه باید به این مسائل توجه ویژه‌ای داشــت. موضوعاتی از قبیل رسیدگی و رفع علل وضعیت شهرها و روستاها و بررسی ریشه‌های مهاجرت داخلی و خالی ماندن ســرزمین‌هایی از کشــور مولفه‌هایی است که باید در برنامه مدنظر قرار بگیرد. انتظار است هم دولت و هم مجلــس درباره موضوع مهم و حیاتی هدر رفتن منابع طبیعی که نتیجه‌ای به‌جز فرصت‌طلبی دشمنان گرگ‌ صفت ندارد، دقت کنند. این موضوعات به‌آرامی و در حاشیه دعواهای سیاسی سرزمین ما را به ویرانه‌ای غیرقابل ســکونت تبدیل می‌کند. برنامه هفتم بایـد از این نابودی جلوگیری کند.براساس تجربه‌های سال‌های اخیر می‌دانیم که سیاست بر هر مساله‌ای سایه افکنده و موضوعات مهم زیســت‌محیطی را نیز به خود آلوده کرده است؛ به شکلی که حتی محیط زیست براساس مسـائل سیاسی مدیریت و قضاوت می‌شود. این آفت فرصت زندگی را در این خاک از ما می‌گیرد. در برنامه هفتم باید به این بحران توجه کرد، نه دشمنی‌های سیاست خارجی و دعواهای سیاست داخلی