رئیس قوه قضائیه: چنانچه تعدد نقض احکام یک شعبه دادگاه مشاهده شد با فوریت قاضی مربوطه مورد سوال قرار گیرد

در هفته‌های گذشته ماجرای نقض احکام صادر شده دادگاه‌ها از سوی دیوان عالی کشور واکنش‌های فراوانی را در میان مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. مسئولانی هم نسبت به همین موضوع انتقاداتی داشتند و دیروز هم رئیس قوه‌قضائیه در همین مورد گفت: چنانچه تعدد و کثرت نقض احکام یک شـعبه دادگاه در مرجع بالاتر مشاهده شد، رئیس‌کل دادگستری با فوریت قاضی مربوطه را مورد ســوال قرار دهد و چنانچه لازم است، مقدمات ارائه آموزش‌های مقتضی را برای چنین قضاتی فراهم آورد. اما دیروز محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه درباره احکام جایگزین همچنین نقض احکام صادر شده‌ تذکراتی داد. البته او ابتدا به انتقاداتی که بر همین اساس نســبت به مسئولان قوه قضائیه وارد می‌شود، اشـاره کرده و گفت: باید از نقد سازنده استقبال کنیم و هیچگونه نگرانی نسبت انتقاد نداشته باشیم، چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت به شــخص ما یا دستگاه ما، نقد صحیحی را وارد آورد باید از آن نقد استقبال کنیم.

وی در ادامه بر اهمیت متناسب بودن قرارهای صادره برای متهمین تاکید و بیان کرد: بعضاً مشاهده شده که فردی شـرایط بازداشت موقت را ندارد اما برای او یک وثیقه ســنگین صادر شــده تا در بازداشــت بماند یا اینکه به‌نحوی برای او وثیقه صادر شــده که تامین آن زمانبر بوده است؛ این موارد ممکن است مسئولیت شرعی قانونی داشته باشد؛ لذا مسئولان دادسرا نسبت به‌صدور قرارها و تناسب آنها با اتهام انتسابی به متهم، اهتمام ویژه داشته باشند و چنانچه صدور قراری منجر به بازداشت متهم می‌شود، این بازداشت باید در کمترین زمان ممکن باشــد. اما یکی از مواردی که در دو سه سال گذشته از چالش‌ها مسئولان قوه‌قضائیه بود، صدور احکام جایگزین است که در بعضی موارد عجیب بودن حکم واکنش‌هایی را همراه دارد؛ از جمله آن می‌توان به نوشتن از روی کتاب شهید بهشتی و مواردی از این دست اشاره کرد. اژه‌ای در همین مورد اظهار کرد: روسای کل دادگستری‌ها بر احکام دادگاه‌ها بدوی و تجدیدنظر، هم از حیث شـکلی و هم از حیث ماهوی، نظارت و دقت بیشتری داشته باشــند؛ صدور احکام جایگزین حبس پسندیده است ولی بعضاً احکامی تحت عنــوان جایگزین حبس صادر می‌شوند که معقول به نظر نمی‌رسند. در این میان، نقض احکام هم از مــوارد انتقادآمیز در قوه قضائیه بوده به‌طوری که در پرونده شهادت روح‌الله عجمیان، بسیجی‌ای که در ماه‌های گذشــته جان خود را از دست داد فقط در یک مورد ۱۱ حکـم در دیوان عالی کشور نقض شــدند. بر همین اساس رئیس قوه قضائیه گفت:چنانچه تعدد و کثرت نقض احکام یک شــعبه دادگاه در مرجع بالاتر مشاهده شد، رئیس‌کل دادگســتری با فوریت قاضی مربوطه را مورد ســوال قرار دهد و چنانچه لازم است، مقدمات ارائه آموزش‌ها مقتضی را برای چنین قضاتی فراهم آورد. وی ادامه داد: در مواردی که حکم صادره از ســوی یک قاضی، خلاف بین شرع تشخیص داده می‌شود،برای آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌شود، رئیس‌کل دادگستری استان باید قاضی مربوطه را مورد ســوال قرار دهد که به چه علت این حکم خلاف بین شرع را صادر کرده است.