جهان از نگاه آدام توز مورخ بحران‌های اقتصادی

زمانــی نه‌چندان دور، آدم توز دانشگاهیِ گمنامی بود، امروز اما در زمرۀ تأثیرگذارترین مفســران مالی جهان است که علاوه بر وال استریت، خوانندگان پروپاقرصی در واشــینگتن، لندن، پاریس و بروکســل بــرای خود دســت‌وپا کرده است. اقبال خوانندگان به توز به‌خاطر توانایی غریبی است که او در یافتن اعداد و ارقام مهم در جداول دارد. به قول رابرت اسکیدلسکی پیشامدها اقتصادی در قــرن حاضر تأثیــر عظیمی بر سیاســت داشته است. هنر توز در به تصویرکشیدن درهم‌تنیدگی سیاســت‌های اقتصادی و پیشامدهای سیاسی است.

سایت ترجمان مطلبی از انی لوری، به نقل از وبسایت آتلانتیک در مورد آدام توز ترجمه کرده اســت. لوری تحلیل‌های توز را فنی‌تر از تحلیل‌های فایننشال‌تایمز و روشــنگرانه‌تر از گزارش‌های گلدمن ساکس دانســته؛ تحلیل‌هایی که برای خیلی‌ها منبع الهام است ازجمله چپ‌های جوان که نیویورک‌تایمز آنها را بچه‌های توز خطاب می‌کند. در بخشی از مطلب انی لوری آمده است: آدام توز د ابتدا با انتشار کتاب سقوط اقتصادی ۲۰۰۸ در سال ۲۰۱۸ بسیاری از خوانندگان‌غیردانشگاهی ارتباط برقرار کرد، کتابی که به‌زعــم من بهترین کتاب دربارۀ بحران مالی جهانی است و تحلیلی ارائه می‌کند از پول‌پاشی عظیمی که منجر به رکود بزرگ شــد. در میانۀ دهۀ ۲۰۱۰ نوشتن پست‌های کوتاه در فیسبوک و توییتر را آغاز کرد. می‌گوید که فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را به‌طرز احمقانه‌ای دیر شروع کردم. من یک مرد میانسالَم. اما آنطور که عنوان می‌کند، عاشق این فضاست: نزدیکی، صمیمیت و امکان فکرکردن با صدای بلند... با وجود جدیت و پیچیدگی موضوعات مورد بررسی توز و ارجاعات او، قلمش نوعی سرخوشی هوشــمندانه دارد. به‌لحاظ شخصیتی شکی نیســت که به‌عنوان یک روشنفکر شــناخته شــده اما در عین حــال فردی بذله‌گو، خوش سروزبان و بامزه است...

اقتصاددوست‌های توییتری، دوستداران تاریخ و مدیرانی که با پول ســروکار دارند بر اساس داده‌هایی که توز آنها را کاویده، معامله می‌کنند. به نظر می‌رسد که پاندمی کرونا دارد، فروکش می‌کند و فشارها تورمی رو به کاهش اســت اما توز این راز را برمال می‌کند که ممکن اســت از بحران خارج نشــویم. در واقع ممکن اســت در شرایط بدتری باشیم که در آن بیشترِ جهان با فشارهای مالی و ژئوپلیتیکی مواجه‌اند، فشــارهایی که خــود را تقویت می‌کنند و احتمالاً پایانی شــوم را رقم خواهند زد...

بنا بر دیدگاه توز، سیاسـت‌های انقباضی بانک مرکزی، جنگ، تــورم و تغییرات اقلیمی پدیده‌هایی هستند که همدیگر را تقویت می‌کنند. او دربارە مقصد این تحولات نظر مطمئنی ندارد جز اینکه امید دارد شــاید این بحــرانِ چندگانه برایمان قابل شناخت شود.