علیرضا زاکانی شهردار تهران لایحه هزینه نگهداشت سالیانه قبور را به شورای شهر تهران داده است

گــروه جامعه: ظاهرا کفگیر درآمدهای شهرداری به ته دیگ خورده اســت که شهرداری تهران به دنبال اخذ هزینه نگه‌داشــتن ســالیانه قبور از شهروندان تهرانی اســت. دکتر محمد طبیبیان با اشاره به این موضوع و تاکید بر اینکه هـر دم از این باغ بری می‌رسد نوشت: بعد از خبر تکان‌دهنده مولدسازی اموال عمومی، خبرهایی منتشر شد که شهرداری تهران برنامه‌ای دارد که در صورت تصویب آن، سالانه از قبور عوارض بگیرد. اگر درست فکرش را بکنید ایده خوبی اســت! چون ضمانــت اجرا راحــت و تنبیه متخلف هم کم‌هزینه و پردرآمد است. اما قبلاً یک سابقه تاریخی را عرض کنم. در زمان یکی از سلاطین صفوی یک تنبیه این بود که اگر با کسی کج می‌افتادند، می‌گفتند مرده پدرش را از قبر بیرون بکشند و آتش بزنند. از آن زمان ناسزای پدرســوخته رسم شد. حالا با این ایده شــهرداری، اگر افرادی عوارض قبر پدر و مادر خود را ندهند، شهردار به عنوان تنبیه تخلف،مرده را بیرون می‌آورد و صاحب قبر را پدر و مادر سوخته می‌کند و قبر را به دیگری به قیمت روز می‌فروشد!

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در واکنشی به این طرح نوشت: گرچه طرحی نابخردانه است ولی باید به دشـنان دیروز نئولیبرالیسم که امروز مدیر هستند، گفت در وحشــی‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری هم مردم را اینطور تلکه نمی‌کنند! شــهرداری تهران در لوایح عوارضی که برای تصویب به‌شورای شهر فرستاده لایحه‌ای با عنوان هزینه نگهداشت سالیانه قبور برای هر پلاک قبر مطرح کرده که در صورت تصویب در شورا سپس فرمانداری تهران از سال ۱۴۰۲ برای قبرها هم مالیات سالانه در نظر گرفته می‌شود. این درحالی است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران بارها مخالفت خود را با گران کردن شهر اظهار کرده،گفته که برای ارزان کردن تهران برنامه دارد. اما در لوایح عوارضی سال ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد که زاکانی رویه دیگری در پیش گرفته و آنقدرها هم به فکر ارزان کردن هزینه‌های پایتخت نیست. البته اعلام بدهی‌های شهرداری تهران نشــان می‌دهد که کفگیر مدیریت شهری به ته دیگ خورده و حالا شهرداری برای جبران، کم‌خطرترین راه، یعنی گرفتن مالیات به روش‌های مختلف از مردم را در پیش گرفته که این راه‌ورسم برخلاف اظهارات او درباره ارزان کردن تهران است. اما بدهی‌ها آنقدر زیاد است که دیدن رقم آن این ســوال را مطرح می‌کند که مگر در تهران چه فعالیت عمرانی عظیمی از ســوی شهرداری در این یکی دو سال شکل گرفته است؛ ۶۰ هزار میلیارد تومان؟ بله! معاون مالی و اقتصاد شهر شهرداری تهران با بیان اینکه معوقات بانکی شهرداری تهران حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اســت، گفته: می‌خواهیم از طریق فروش بخشــی از دارایی‌های شــهرداری ایــن میزان بدهی‌ها را تســویه کنیم. اما بوی امیــد از اظهارات لطف‌الله فروزنده درباره فروش اموال شهرداری و تسویه بدهی‌ها نمی‌آید زیــرا او با اشاره به فروش اموال به ایسنا گفته:حداقل ۳۰۰۰ میلیارد را تسویه خواهیم کرد. لازم اســت بتوانیم بــا فروش این امالک بدهی‌مان را تســویه کنیم تا بتوانیم تســهیلات جدید بگیریـم. او همچنین گفته که پیمانکاران مدعی۸۰۰۰ میلیارد تومان بدهی هســتند. یعنی شهرداری با فروش امـوال فقط میتواند حدود ۳هزار میلیارد از ۶۰هزار میلیارد بدهی را تسویه کند. در واقع شهرداری حتی نمی‌تواند با فروش اموال خود بدهــی به پیمانکاران را تســویه کند چه برسد معوقات بانکی. بنابراین علیرضا زاکانی در جاده پر از دســت‌انداز مدیریت پایتخت برای اینکه جیب خالی شهرداری را پر کند،روی به کارهای عجیب‌وغریب آورده که یکی از آنها مالیات سالیانه از قبور است. البته به نظر می‌رسد علاقه به بهشت‌زهرا و پول درآوردن از اهل قبور تنها شیوه‌ای است که هروقت کم می‌آورده به آن متوسل می‌شود زیرا او در همین پاییز امسال در بازدید بهشت‌زهرا گفته بود: باید موضوع بهشت‌گردی را در میــان مدارس رواج دهیم و آموزش‌وپرورش هم همکاری کند. بنابراین زاکانی به جای راه‌اندازی دوباره دوچرخه‌های بی‌دود که راهی برای فرهنگسازی استفاده مردم از حمل‌ونقل پاک بود و کمکی در جهت افزایش کیفیت هوای تهران به دنبال روش‌هایی است تا کیسه خالی شهرداری را پر کند آن هم از جیب مردم اما تمرکز روی بهشــت‌زهرا از ســوی زاکانی از مرداد امسال شــروع شد آن هم زمانی که تصاویر بانوان روی قبرها اصلاح شد.

مرداد امسال خبری مبنی‌بر اصلاح ۹۸ قبر منتشر شد که واکنش‌هایی را به همراه داشت و پس از آن ناصر امانی،عضو شورای شهر تهران در مورد اصلاح ۹۸ سنگ قبر با تاکیدبر اینکه موضوع را مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا پیگیری کرده است، گفته بود: بهشت‌زهرا قراردادی با خانواده متوفیان دارد که بند اول این قرارداد تاکید دارد، هرگونه نصب تصاویر به‌ویژه تصویر بانوان غیرمحجبه ممنوع اســت و خانواده متوفی در این قــرارداد متعهد به عمل به این بند می‌شود.