چرا و چگونه ترانه برای... با اقبال مواجه شد؟

ترانه «برای...» سـاخته شـروین حاجی‌پور برنده بخش آهنگ برای تغییر اجتماعی شصت‌وپنجمین دوره‌گرمی شد. ترانه برای... چه ویژگی و مولفه‌هایی داشــت که توجه افکاری عمومی در ایران و جهان را به خود جلب و هیات داوران جایزه گرمی را مجاب کرد تا آن را به‌عنوان اثری برگزیده معرفی کنند؟ این یادداشت در پی آن است به این پرسش پاســخ دهد. اینکه چگونه کلامی چنین ســاده و با ســطرهایی بی‌ادعای بلغی و زیبایی‌شناسـی خاص، ترانه‌ای چنین اثرگذار را می‌سازد هم ناگفته پیداست؛ تکه‌تکه سطرهای ترانه برای... از توییت‌های شهروندان مطالبه‌گر گزینش و در یک فرم موسیقایی و کلامی کنار هم چینش شده است.بسیاری از شــهروندان در روزهای پیشین اعتراض هر یک با توییتی ســعی می‌کردند، توضیح دهند چرا و به چه چیزی نقد و اعتراض دارند.

بسیاری از آن توییت‌ها یکجا گردآوری و تجمیع شد و در نهایت نیز شـروین حاجی‌پور، خواننده رپ جوان، برخی از آن سطرهای مطالبه‌گرایانه را کنار هم چید و به ترانه برای... رسید. لُب کالم و حرف آخر را همین اول کار می‌زنیم؛ ترانـه بـرای... اگر در ایران مورد توجه قرار گرفــت به دلیل آن اسـت که بازتاب‌دهنده تکثر و تنوع سلایق، دیدگاه‌ها و خواست و مطالبه شهروندان ایرانی است. برای... چتری است که انتظارات و انتقادهای دیدگاه‌های مختلف را گرد هم می‌آورد و به همین اعتبار است که برخی از گروه‌های مختلف مردم و جریان‌های سیاسـ فارغ از نحوه مواجه‌شان با چالش‌ها،مشکلات جاری، ترانه برای ... را بازتاب‌دهنده منویات و خواســت و صدایشان تلقی می‌کنند و با آن همدلی کردند. کافی است به برخی از سطرها و گزاره‌های این ترانه توجه کنیم تا نشــان دهیم چگونه متنی به غایت ساده و بی‌ادعا سعی می‌کند، صدای طیف‌های مختلف فکــری و اجتماعی جامعه ایرانی را نمایندگی کند. بی‌پولی،زندگی معمولی،اقتصاد دستوری درخت‌های فرسوده، هوای آلوده و... بخشی از عبارات و کلیدواژه‌های تجزیه‌وتحلیل ترانه برای... اســت؛ که هر یک از این کلیدواژه‌ها دلالت بر یک یا چندین چالش معیشتی، اقتصادی، زیست‌محیطی، آزادی بیان و نظایر این دارد.

با ایجازی تحسین‌برانگیز و نگاهی مینیمال بخش قابل توجهی از مطالبه‌ها شهروندان و نقدهایشان به وضع موجود را بازتاب می‌دهد. سطرها ترانه برای... نگاهی تجویزی به چالش‌ها و بحران‌ها ندارد حتی در پی نسخه‌پیچی برای این جامعه نیست بلکه گزاره‌هایی است که از حیات روزمره و زیست اجتماعی شمار قابل توجهی از شهروندان برآمده است. یا برخی از گزاره‌ها آشکارا دلالت بــر نیاز به تحقق حداکثــری امنیت در حوزه‌های مختلف معیشت، روان، عاطفه و... را نمایندگی میکند؛ بدون اینکه نیاز باشد بی‌جهت متن را مطول و درگیر حشو و زیادهگویی کند؛ مثلاً آنجا که می‌گوید: برای احساس آرامش برای خورشــید؛ همه این انتظارها از آسایش و سرخوشی را یکجا در همین دو سطر بازنمایی می‌کند. ترانـه از ایده اصلاح حمایت می‌کند و نیاز بــه آن را هم مانند نیاز به هوا، پول و درآمد،انتظار تغییر هم از جمله مطالبه‌ها، فهم توصیف می‌شــود. کمتر کسی است که نیاز به تغییر احساس را نادیده بگیرد. طی ماه‌ها و سال‌های رفته نیاز به تجدیدنظر در سیاست‌ها و تصمیم‌ها نه‌تنها از سوی عموم شهروندان بلکه از جانب شمار قابل توجهی از مقامهای مســئول هم بر آن تاکید شده است.

آخر کلام، ترانه برای... چنانچه عنوان شد به دو اعتبار در جان و ذهن برخی از شهروندان با علایق و دیدگاه‌های مختلف نشسـت؛ یکــی آنکه؛ این ســطر ترانه‌ها از متن تحولات مطالبه‌گرانه و ذهن و ایده‌های شهروندان منتقد و معترض برآمده بود؛ در یک فرآیند چندصدایی و متکثر تدریجاً هر یک از سطرها و گزاره‌های ترانه شکل گرفته، کنار هم نشستند و هم اینکه؛ بازتاب‌دهنده تکثر خواست جامعه ایرانی اسـت. همانطور که ترانه برای... بازتاب تکثر و تنوع توانست توجه عام و خاص را به خود جلب کند، بی‌شک سیاست‌ها و تصمیم‌های مبتنی بر به رسمیت شناختن تکثر و گوناگونی هم می‌تواند مقبولیت فراگیری را رقم بزند و ایران را از گذرگاه سخت این روزها عبور دهد.