حسابرس دیوان محاسبات کشور از لزوم بازبینی حقوقی در مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها می‌گوید

اکبر حیدری، حسابرس کل آموزش عالی دیوان‌ محاسبات کشور روز گذشته در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی پژوهش و فنــاوری از مجوز طلایی قانون‌گذار به دانشگاه‌ها،یعنی قانون احکام دائمی انتقاد کرده و گفته است که این قانون مجوزی به دانشگاه داد تا خود را از قیدوبند قوانین دولتی آزاد کنند.

او استفاده نادرست از این قانون را عامل تغییر نگاه در مجلس و دســتگاه‌های دیگر خواند و دلیل تدویـن و ابلاغ ماده احکام قانون دائم را مسـتقل کردن دانشگاه از دولت توصیف و البته تصریح کرد که دانشگاه‌ها و معاونان حقوقی از این زمینه استفاده نکردند و بیشتر مصوبات فردی را تصویب کردند.

حیدری با اشاره به جزء ۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال گذشته، یعنی همسان‌سازی حقوق، تاکید کرده که قرار بود این بخش از مازاد اموال فروش رفته تامین شود ولی این اتفاق نیفتاد بنابراین حقی را ایجاد کردیم که بســیاری مواد قانونی آن رعایت نشد و حتی تبصره بودجه رعایت نشد و در نتیجه پرونده‌های زیادی در دیوان عدالت اداری برای کسب این حق تشکیل شد.

وی در ابهر سوءاستفاده‌ها از این قانون می‌گوید: با استفاده از آن هیات امنای هر دانشگاهی مجوز خاص برای افزایش حقوق و جابه‌جایی افراد صادر می‌کنند و فضای عمده مصوبات هیات امنا بیشتر از آنکه جمعی باشد، فردی است که باعث شده دیوان عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات نسبت به آن بدبین شوند.

حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسـبات با استناد به گزارش دیوان محاســبات گفت: بخش عمـده‌ای از اختیارات هیات امنای دانشگاه‌ها صرف افزایش حقوق کارکنان و فوق‌العاده حقوق شده و آن هم بدون رعایت الزامات قانون بوده است.

وی دربــاره جزئیات این گزارش تاکیــد کرده که از ۵۰ مورد احصا شده که در قوانین و مصوبات مغایرت‌های قانونی وجود دارد یا قوانینی تصویب شـده ولی دستورالعمل ندارد یا دستورالعمل دقیق نیست. درحالی که انتظار می‌رود، معاونت حقوقی دانشگاه در این موارد دخالت و اعمال‌نظر کند. حســابرس کل دیوان محاسبات با اشاره به بازبینی مصوبات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد اصلی قانون‌گذاری در کشور خاطرنشان کرد:حتی مصوبات مجلس در شورای‌نگهبان بازبینی می‌شود؛ اما مصوبات هیات امنا هیچ جایی دقیق بازبینی نمی‌شــود و ضرورت این امر وجود دارد. همین مساله باعث می‌شود مجوز آزادی عمل دانشگاه‌ها روزبهروز بیشتر مورد تهدید واقع شود.