مجلس یازدهم، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به‌صورت رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر بدهد

نمایندگان مجلس یازدهم روز گذشته در نشست علنی نوبت عصر و در جریان بررســی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ســال ۱۴۰۲ با پیشنهاد زهره‌ســادات لاجوردی، نماینده مردم تهران برای آنچه تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفته می‌شد،موافقت کردند.

براساس بند(ح) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظــور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف شد در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به‌صورت رایگان به خانواده‌های دارای ۴فرزند و بیشتر زیر ۲۰ ســال، چهار قلو و بیشتر اختصاص دهد. چارچـوب این موضوع در قالب شرایط مندرج ماده(4)قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تعریف شده است.لاجوردی، نماینده تهران در توجیه این پیشــنهاد گفته است که در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۴ مورد خانواده ۴ قلو داشته‌ایم که درصد پایینی است؛ لذا با توجه به شرایط جمعیتی و اهمیت اجرای سیاســت‌های ابلاغی باید این مشــوق به خانواده‌های ۴ فرزند و بالاتر که البته فرزندان آن‌ها زیر ۲۰سال باشند نیز تعلق‌گیرد. سابقه تلاش برای تصویب این قانون به سال‌های نخست دهــه ۹۰ بازمی‌گردد. از مهرماه ۹۱ فرآیند نگارش طرح جوانی

جمعیت در مجلس آغاز شــد. در آن مقطع این برنامه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نام داشــت. اما در ســال ۹۲ پس از تصویب در مجلس به دلیل بــار مالی به دولت و عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام به مجلس بازگشت. این طرح ۵۵ مادهای سرانجام در آبان ۱۳۹۴ در مجلس به تصویب رسید و مقرر شــد تا کارگروهی برای بررسی بار مالی سنگین آن به دولت تشکیل شود. طرح مجلس در چنین فضایی بلاتکیلف باقیمانده و پنج ســال بعد در اســفند ۹۹ بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت و از نخســتین طرح‌های مورد پیگیری مجلس یازدهم در بدو تشکیل بود.

طرحی که با اصرار نمایندگان طراح و با استدلال آنچه فوریتی و بحران جمعیت خوانده‌می‌شد به‌صورت اصل ۸۵ فانون اساسی بررسی و هرگز جزئیات و مشروح مذاکرات نمایندگان در ارتباط تصویب آن منتشر نشد. یکی از موارد چالش‌برانگیز این طرح مساله لغو غربالگری اجباری بود. از ابتدای امر در اجرای این قانون که حالا تنها چند ماه از یک‌سالگی آن می‌گذرد، مســاله اعطای امتیازات مالی به خانواده‌های با فرزندآوری بیشتر مورد بحث بوده است. مصوبه فعلی مجلس مبنی‌بر تحویل زمین یا واحد مسکونی رایگان اما شاید بزرگ‌ترین و عجیب‌ترین اقدام مجلس‌یازدهم در این حوزه باشد.