تنش‌زدایی  روابط ایران و عربستان اقدام موثری بود

محمد عطریانفر؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

آنچه دولت آقای رئیسی با محوریت چین برای‌رسیدن به توافق با عربســتان سعودی در راسـتای تنش‌زدایی انجام داده در اصل اقدامی قابل احترام اسـت؛ هر چند در مقایسه با پیشینه روابط ما با این کشور می‌توان گفت که هنوز نیازمند اقدام‌های بیشتری هستیم؛ به‌خصوص در دوره دولت سـازندگی که گام‌های بسیار بلندی برای بهبود روابط با عربستان برداشتیم. این اقدام‌ها در دولت آیتالله هاشمی‌رفســنجانی متکی به ایجاد راهبردی در مواجهه با عربستان بود که با نتیجه آن به نقش‌آفرینی دوجانبه ایران- عربسـتان در منطقه منجر شد. اما این راهبرد به‌ویژه در دولت آقای احمدی‌نژاد دچار توقف شد و حتی در ادامه به برخی رفتارهای رادیکال همچون حمله به ســفارت عربستان هم رســید. البته از سوی طرف مقابل نیز این اقدام‌ها با پیش گرفتن سیاســت تبلیغ علیه جمهوری اسلامی دنبال شد که یک نمونه آن تاسیس شبکه ایران اینترنشنال است.سیاستمداران ما در مواجهه با مسائل مربوط به سیاست داخلی باید به شکلی رفتار کنند که روابط خارجی را تحت تاثیر سوء خود قرار ندهد و باید در سیاسـت‌های اعمالی خود در باب مسـائل کشـور و در مواجهه با گروه‌های داخلی به‌گونه‌ای رفتار کنند که این سیاست‌ها به روابط خارجی لطمه‌ای وارد نکند. بهتر اســت در سیاســتگذاری‌ها مسیری طی شود که روابط ما با کشورهای همسایه را به تنش نکشاند تا نیازمند اقدام‌هایی برای بهبود آن باشیم. ترجیح منافع ملی بر سایر اهداف و توجه به تقویت صلح و ثبات در منطقه و افزایش و گسترش روزبه‌روز روابط با کشورهای همسایه، راهکاری است که میتواند در عمل جایگاه جمهوری اسلامی را در روابط بین‌الملل و مناسبات منطقه هرچه بیشتر به نقطه مطلوب نزدیک کند. در این راه توجه به راهبردهای دولت سازندگی هم به ادامه این روند کمک خواهد کرد./ ایسنا