گروه رسانه ای سازندگی

مبنای آغاز اشتراک شش ماهه و یکساله روزنامه از ابتدای سال ۱۴۰۱ خواهد بود و برای مشترکین گرامی که پیش از اتمام سال جاری نسبت به ثبت نام و پرداخت اشتراک خود اقدام نمایند نرخ سال جدید محاسبه میشود

حامیان روزنامه سازندگی