آیا مساله کنونی جامعه، انتخابات سال بعد است؟

قریب ۵۵۰ روز از مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی و آغاز کار دولت‌سیزدهم می‌گذرد. ۳۶۱روز دیگر به دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده است اما برخی از مقام‌ها دولت ابراهیم رئیسی همچنین نمایندگان مجلس یازدهم که عمدتا از هواخواهان و همراهان دولت سیزدهم هستند، چشـم به ۳۶۱ روز دیگر و انتخابات پیشرو دارند.

۱. اخیرا یکی از رســانه‌های اصولگرا گزارش داده بــود مهرداد بذرپاش، وزیر راه و یک شهرسازی و امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران در گردهمایی انتخاباتی تشکل اصولگرای شبکه راهبردی یاران انقلاب حضور یافتند و سخنرانی کردند. همچنین قبل‌تر هم یوسف نوری، وزیر آموزش‌وپرورش دولت ســیزدهم نیز در جلســه گروه سیاســی دیگری با عنــوان »جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی حضــور یافته بود. روز گذشته سیدجواد هاشمی‌مهر،معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از آغاز تحرکات و تبلیغات زودهنگام انتخاباتی کســانی از نمایندگان مردم این استان در مجلس شــورای اسلامی انتقاد کرده بـود. او به ایلنا گفته است: برخی از این کاندیداها از ظرفیت آیین‌های سوگواری و مهمانی‌هـای خانوادگــی بــرای تبلیـغ و اطلاع‌رســانی کاندیداتوری خود بهره می‌برند. یک سال دیگر به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مانده است؛به تعبیر عامیانه تا آن زمان کی مرُده و کی زنده است؟ اما مساله خیز زودهنگام مقام‌ها مسئول برای انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی نیست؛ مساله اساسی‌تر آن است که مقام‌های مســئول در دولت ســیزدهم و برخــی از نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی به چه منظر و عینکی به مسائل مبتلا به جامعه چالش‌ها و مصائب پیشروی مردم می‌نگرند؟ کدام یک از شهروندان درگیر انواع چالش‌ها معیشتی، مسکن، خوراک و پوشاک الان به مساله انتخابات پیشرو توجه دارند، اصلا در حساب و کتاب‌ها شخصی و اجتماعی‌شان به آن توجه می‌کنند؟ حضــور زودهنگام و بـدون وجه مقام‌های مسئول و نمایندگان مجلس در نشست‌ها و گردهمایی‌های انتخاباتی بیش از هــر چیز یک چالش بغرنــج را بازنمایی می‌کند؛ آن هم عدم تشخیص درست و دقیق اولویت‌های کاری و فعالیت‌های کارگزاران دولت سیزدهم و نماینده‌های همسو با دولت است. البته حضور غیرضرور و غیرموجه در نشسـت‌های انتخاباتی تنها مصداق عدم تشخیص درست اولویت‌هایی از سوی مقام‌های دولتی نیسـت. حرف‌ها، سخن‌ها، ادعاها که فهرست کردند آنها مثنوی چند من کاغذ خواهدبود هم بخشی بازتاب‌دهنده عدم درک درست،عمیق و همه‌جانبه مطالبه‌ها و چالش‌ها و مصائب مردم اســت. اصلا مساله دیگر آن اســت که مقام‌های مسئول که چنین شائق به چشــم‌انداز سال پیــشرو در گردهمایی انتخاباتی حضور پیدا می‌کنند؛ همین چشمانداز را نسبت یک ســال آینده در حوزه ماموریت‌ها و وعده‌هایشان هم دارند؟ همین‌قدر به تحقق وعده‌ها و ماموریت‌ها کاریشان اهتمام و توجه و مسئولیت‌پذیری دارند؟

۲. قریب ۵۵۰ روز از مراســم تنفیذ ریاست ســیزدهم می‌گذرد. همراهی مجلس،دو جمهوری ابراهیم رئیسی و آغاز کار دولت نهادهای انقلابی، رسانه‌های پرشمار را همراه داشته است و دارد؛ در آغاز کار دولت سیزدهم، هواخواهان ابراهیم رئیسی و کارگزاران او در پاسـخ به نقدها متعدد شهروندان از بی‌سر و سامانی معیشتی و اجتماعی می‌گفتند، اندازه مدت‌زمان کشت و برداشت بادمجان به دولت مهلت دهید (نقل به مضمون) سررسید وعده‌ها دولت برای مهار تورم، تامین مسکن، بهبود شــاخص‌های اقتصادی و معیشتی، کاهش نرخ بیکاری یکی پس از دیگری می‌رسد و می‌گذرد؛ اما نه تنها هیچ‌یک از آن وعده‌ها محقق نشــده است؛ بلکه عموم شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در وضعیت بغرنجی به ســر می‌برد. افکار عمومی با گفتاردرمانی، تمدید مهلت وعده‌ها و پمپاژهای تبلیغی رادیو و تلویزیون و رســانه‌های همسو با دولت نه تنها اقناع نمی‌شود بلکه هر روز بیشتر از قبل نسبتا خسته‌تر و رنجیده‌تر از قبل روز را به شب می‌رساند. لابد به زعم آقایان مقامهای مسئول دیگر مردم نسبت به فشارها و گرفتاری‌ها بی‌اعتنا شدند و بیخیال به آنچه بر سرشان می‌رود،بار سنگین مصائب و فشارها را به دوش گرفته، زندگی شــخصی را دنبال می‌کنند؟ اشتباه محاسباتی مقام‌های مســئول هم از همین جا ناشــی می‌شـود؛ صبر و تاب‌آوری مردم هم حدی دارد.

دیگر اشتباه محاسباتی آقایان و خانم‌های مســئول از اینجا ناشی می‌شـود که متاثر از فضاسازی رسانه‌های همسو و هواخواه دولت گمان می‌برند حتمــا حمایت مردمی را همراه دارند و در قبال اقدام‌های بی‌ربطشان هم از خشم و عصبیت عمومی مصون و در امان هستند. مجموعه این اشتباه محاسباتی، آنها را بر آن می‌دارد جای پیگیــری شــبانه‌روزی مطالبات انباشـته اقتصادی، معیشتی و... مردم در فلان جلسه انتخاباتی هم حضور به هم رســانند یا آنکــه با حرف‌ها، ادعاها و اظهارنظرهای شــگفت‌انگیز عاری از واقعیت مدام بر طبل وعده‌درمانی و تمدید مهلت وعده‌ها امروز را به فردا برسانند.

۳. ۳۶۱ روز به دوازدهمین دوره انتخابات سه مجلس شــورای اسلامی مانده است اما برخــی از مقام‌های دولت رئیسی همچنین نمایندگان مجلس یازدهم که عمدتا از هواخواهان، همراهان دولت‌سیزدهم هستند، چشم به ۳۶۱ روز دیگر و انتخابات پیشرو دارند. حقیقتا اگر مساله انتخابات و حضور گسترده مردم در انتخابات پیشرو مهم هم باشد؛ راه و مسیر رفتن به اســتقبال انتخابات پیشرو بیش از آنکه از مسیر این نشست‌ها و گعده‌های چهره‌های سیاسی و مقام‌ها مسئول محقق شود؛از مسیر فراهم آوردن امکان حضور حداکثری مردم در رقابت‌های پیشرو گذر می‌کند.

آقایان و خانم‌های مسئول و کارگزاران عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ دولت سیزدهم با فرض اینکه اصلا از همین الان به اســتقبال انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برویم؛ استقبال مردم  انتخابات منوط به بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی، گره‌گشایی از چالش‌ها و فروبستگی‌ها اجتماعی،تعامل ســازنده با عموم کشورهای جهان، نهایی کردن برجام و برداشــتن تیغ برنــده تحریم‌ها از گــرده اقتصاد و معیشــت شهروندان ایرانی است. ۳۶۱ روز پیشرو به سرعت برق و باد سپری خواهد شد، از الان فرصت هست تا با تحقق مطالبه‌های انباشــته مردم راه را به حضور گســترده آنها در انتخابات باز کنیــد؛ اگر نه با این حجم از نقــد و اعتراض مردم به مدیریت کشور، ایام انتخابات بعید بتوان تصور کرد کسی از شهروندان با ترانه‌های ایران جــوان سـالار عقیلی و نماهنگ‌های تلویزیونی، گزارش‌های زنده از حوزه‌های انتخاباتی در کشور، وعده‌های بی‌انجام جدید و... بخواهند اصلا کســی از میان شــما و چهره‌های منتخبتان را بــرای نمایندگی مجلس یا مقام‌های دیگر سیاسی انتخاب کنند.