غائله طرح صیانت در مجلس یازدهم تمام‌شدنی نیست و همیشه در مجلس یازدهم پای صیانت در میان است

گروه سیاسی: رئیس مجلس شورای اسلامی در تذکر نماینده خرم آباد درباره اینکه نمایندگان در صحن علنی باید در باره قانون فضای مجازی تصمیم‌گیری کنند، گفت: من مرّ قانون را دنبال می‌کنم؛ لذا ۱۸۵ نفر از دوستان نامه‌ای امضا کردند و درخواسـت برگشت این موضوع در صحن را برای اصل ۸۵ دارند که در حال پیگیری است.

مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسـیون ویژه بررسی طرح صیانت روز گذشــته در نشســت علنی در تذکری با اعلاممجدد اینکه گزارش کمیســیون مشترک فضای مجازی آماده و تحویل هیات رئیسه شده است و طبق آیین‌نامه هیات رئیسه باید آن را به صحن آورده و فقط زمان آن را رأی‌گیری‌کند تا به‌صورت آزمایشی اجرا شــود، گفت: اگر هم هیات رئیسه و رئیس محترم به تعدادی از همکاران که خواهان بازگشت این موضوع به صحن هستند، استناد می‌کند باید به این موضوع توجه شود که این بحث در صحن به رأی گذاشته شود.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس‌ یازدهم تاکید کرد که برای این موضوع کل مجلس باید تصمیم بگیرد و رئیس و هیات رئیســه حق ندارد که با سلیقه شــخصی خود در این خصوص تصمیم‌گیری کند. او با بیان اینکه طبق آییننامه باید گزارش کمیسیون که با ۲۱ امضا تقدیم هیات رئیسه شده، برای زمان اجرای آزمایشی در صحن مطرح شود ، گفت که قانون فضای مجازی باید در کشور تصویب شود.

این نخســتین بار نیســت که اعضای کمیسیون ویژه طرح صیانت پیگیر بازگشت این طرح به دستورکار مجلس هستند. این در حالی که در آخرین رای‌گیری استمزاجی نمایندگان به خروج از این طرح از شــرایط اصل ۸۵ تاکید شــد. از حدود یک ماه قبل اما مرتضی آقاتهرانی،رییس کمیسیون فرهنگی مجلس زمزمه‌اتمام کار بررســی این طرح را از سـر گرفت و برخی از اعضا نیز خواســتار رسیدگی صحن به گزارش این کمیسیون شدند. کمیسیونی که به گفته غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو دیگر کمیسیون ویژه صیانت از اساس فعالیت آن غیرقانونی است و نمی‌تواند گزارشی مبنی بر بررسی طرح را آماده کرده باشد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسلامی نیز روز گذشته در پاسـخ به تذکر این نماینده گفت که ۱۸۵ نفر از نمایندگان نامهای امضا کردند و درخواست برگشت این موضوع در صحن را برای اصل ۸۵ دارند. رییس مجلس همچنین گفته اســت که هیات رییسه در این باره مرّ قانون را دنبال می‌کند.باید منتظر ماند و دید قالیباف در این غائله در نهایت مغلوب پایداری‌ها می‌شود یا خیر؟